STEP1請先登入遊戲,再進行儲值。點選遊戲畫面左下方的「系統」介面圖示。
 
STEP2在「系統介面」右下方點選「儲值點數」圖示。
 
STEP3或點選遊戲畫面右上方的「商城」圖示。
 
STEP4在開啟的商城介面左方點選「儲值」。
 
STEP5在跳出的「點卡儲值」介面,輸入儲值卡號和密碼,驗證正確後即可完成儲值。
 

遊戲點數比值
My Card點數卡:

儲值點數

金葉

50

50

150

150

300

320

350

375

400

430

450

490

500

550

1000

1180

1150

1380

2000

2480

3000

3770

5000

6500

9Card點數卡:

儲值點數

金葉

150

150

400

440

1200

1460

3000

3800

5000

6650

10000

14000